Jak zapisać się do PTTK?


Umów się na spotkanie i przyjdź do nas z dokumentem tożsamości, dwiema fotografiami i pieniędzmi na składkę oraz wpisowe, przygotuj dane do wypełnienia deklaracji".


W pierwszej kolejności należy się zapoznać ze Statutem PTTK oraz z"Kartą praw i obowiązków członka PTTK". Potem należy odnaleźć oddział PTTK, który najbardziejodpowiada naszym zainteresowaniom turystycznym (pomóc Ci w tym może nasz spis).

Może być to oddział środowiskowy (akademicki, przewodnicki, przy danym zakładzie itp.) bądź terenowy (w naszym mieście, dzielnicy itp.). Następnie trzeba udać się do siedziby tego oddziału, aby opłacić składkę. Pamietać należy, że duża część oddziałów spotyka się tylko w określone dni tygodnia i najczęściej popołudniami.

Przy sobie powinieneś mieć dowolny dokumentpotwierdzający Twoją tożsamość, dwa zdjęcia formatu 30x40 mm oraz gotówkę na składkę członkowską i wpisowe.

W oddziale koledzy mogą zaproponować przynależność do określonego koła bądź klubu - warto się ich poradzić i wybrać koło/klub najbardziej nam odpowiadający. Po trwających kilkanaście minut formalnościach polegających na wypełnieniu deklaracji członkowskiej oraz wypisaniu przez kolegów z oddziału legitymacji staniesz się członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.


Kto może być członkiem PTTK?

Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK.

Członkiem zwyczajnym PTTK może być:

1.     obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony                 praw publicznych;

2.     niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

3.     małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Młodzież szkolna może być zrzeszana w szkolnych kołach krajoznawczo-turystycznych PTTK co nie ogranicza jej prawa do zrzeszania się w innych kołach i klubach PTTK - jednostkach organizacyjnych oddziałów PTTK.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez zarząd koła, klubu lub oddziału PTTK.


Do czego będę miał prawo jako członek PTTK?

Prawa członków PTTK reguluje art. 13 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK ma prawo:

1.     wybierać i być wybieranym do władz PTTK;

2.     zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK;

3.     brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK na zasadach określonych         przez Zarząd Główny;

4.     nosić odznakę organizacyjną PTTK.

Dodatkowo członkom PTTK przysługują rabaty PTTK zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego nr 109/XV/2003 w sprawie rabatu handlowego PTTK. Listę obiektów, które udzielają rabatów na podstawie legitymacji PTTK znajdziesz tutaj.


Jakie będę miał obowiązki jako członek PTTK?

Obowiązki członków reguluje art. 14 Statutu PTTK.

Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:

1.     przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK;

2.     uczestniczyć w działalności PTTK;

3.     reprezentować godnie imię turysty polskiego;

4.     regularnie opłacać składkę członkowską.

Szczegółowo prawa i obowiązki członka PTTK na podstawie art. 15 Statutu PTTK określa "Karta praw i obowiązków członka PTTK" stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIV/2001 z dnia 23 czerwca 2001 roku.


Wysokość składki?

Wysokość podstawowej rocznej składki PTTK uchwala Zarząd Główny PTTK na podstawie art. 30 pkt 2 ust. 2 Statutu PTTK.


Wysokość składki i wpisowego w roku 2011 reguluje

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 135/XVII/2010 z dnia 25 września 2010 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2011 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2011 Sekretarza Generalnego ZG PTTK w sprawie realizacji uchwały ZG PTTK Nr 279/XVI/2008 dotyczącej wysokości składek członkowskich PTTK za rok 2011 oraz wysokości wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2011

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

  • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
  • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
  • młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca - do ukończenia 26 roku życia,
  • żołnierze niezawodowi,
  • emeryci, renciści i inwalidzi,
  • bezrobotni.

Zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej są członkowie Honorowi PTTK oraz młodzież z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych.Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK.